ความเป็นมา
       เมื่อ พ.ศ. 2513 มีนายไชยวงศ์ (คำพลอย) ร่วมกับ นายชอน (ขุนไชยยา) พร้อมพวกได้ย้อยมาจากบ้านตาลเนิ้ง ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร ได้มาตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านนี้  เดิมมีชื่อว่าบ้านโพน ต่อมาชาวบ้านได้พบต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ไม้ค้อเขียว ซึ่งมีต้นเดียวเท่านั้น ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อจากบ้านโพน เป็นบ้านค้อเขียว ซึ่งขึ้นกับตำบลคำบ่อ ต่อมาปี พ.ศ. 2522 บ้านค้อเขียว ได้ยกฐานะเป็นตำบลค้อเขียว โดยแยกออกมาจากตำบลคำบ่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบจองคิวนัดหมาย ติดต่อราชการ
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งการทุจริต
facebook
หนังสือราชการกรมสงเสริมการปกครอง
หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวีดิทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา