วิสัยทัศน์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว
"เป็นผู้นำในการพัฒนา โดยใช้การบริหารจัดการที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีการพัฒนาบุคลากร และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน"


พันธกิจ (Missions)
1. จัดให้มีและส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. จัดให้มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
4. จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล
5. การส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพพลานามัยของสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
6. การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
8. บริหารงานด้วยหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
9. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
10. จัดให้มีตลาดกลางเพื่อจำหน่ายและแลกเปลี่ยนสินค้าในตำบล
11. จัดให้มีการประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในที่ชุมชนให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
3. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ
4. ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวก
5. ประชาชนห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข
6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน
7. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี โปร่งใส และยุติธรรม
8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
9. ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน
10. มีตลาดกลางเพื่อจำหน่ายและแลกเปลี่ยนสินค้าในตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบจองคิวนัดหมาย ติดต่อราชการ
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งการทุจริต
facebook
หนังสือราชการกรมสงเสริมการปกครอง
หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวีดิทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา