รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 รอบระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

     

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

     

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

     

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

     

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

     

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

     

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

     

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

      

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 รอบระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

      

12 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบจองคิวนัดหมาย ติดต่อราชการ
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งการทุจริต
facebook
หนังสือราชการกรมสงเสริมการปกครอง
หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวีดิทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา