รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564

     

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

     

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

     

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564

      

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2564

      

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564

      

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

      

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

      

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563

      

12 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบจองคิวนัดหมาย ติดต่อราชการ
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งการทุจริต
facebook
หนังสือราชการกรมสงเสริมการปกครอง
หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวีดิทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา