เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ

     

เรื่อง การประกาศสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียวใสสะอาด 2565"

     

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2553

      ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พ.ศ.2553

เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว

      

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      

เรื่อง เจตจำนงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว

      

เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนตำบลท้องถิ่นอื่น

      

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

      

12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบจองคิวนัดหมาย ติดต่อราชการ
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งการทุจริต
facebook
หนังสือราชการกรมสงเสริมการปกครอง
หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวีดิทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา