รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

     

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565

     

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

     

รายงานสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

     

ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565

     

แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

      

รายงานสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

      

12 3 4 5 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบจองคิวนัดหมาย ติดต่อราชการ
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งการทุจริต
facebook
หนังสือราชการกรมสงเสริมการปกครอง
หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวีดิทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา