แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

      

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564

      

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563

      

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563

      

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

     

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบจองคิวนัดหมาย ติดต่อราชการ
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งการทุจริต
facebook
หนังสือราชการกรมสงเสริมการปกครอง
หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวีดิทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา