รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

     

รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

      

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563

      

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

      

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

      

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบจองคิวนัดหมาย ติดต่อราชการ
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งการทุจริต
facebook
หนังสือราชการกรมสงเสริมการปกครอง
หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวีดิทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา