• แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์
  • แจ้งเหตุฉุกเฉิน
  • ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลทั้งหมด
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว โดยนายศรทอง ชัยสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เชิญชวนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียวเเละพี่น้องชาวตำบลค้อเขียวที่มีใจรักสุขภาพร่วมออกกำลังกายเต้นเเอโรบิก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว  อำเภ
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขี ... new

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว โดย นายศรทอง ชัยสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้งานป้องกัน เเละบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ซ่อมไฟส่องสว่าง  ภายในหมู่บ้านป่าโจด  หมู่ 4 จำนวน 11 จุด  และบ้านค้อเขียว หมู่ 1 จำนวน 4 จุด เพื่อความ
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขี ... new

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 โครงการวิ่งจ้าวสนามภูไทวาริชภูมิ ปีที่16 ครั้งที่1  บ้านโคกตาดทอง เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลค้อเขียว โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว  โร
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 โครงการวิ่งจ้าวสนามภูไทวาริช ... new

อ่านต่อ... 
 
9 สิงหาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว โดย นายศรทอง ชัยสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว มอบหมายให้งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียวลงพื้นที่ซ่อมไฟส่องสว่าง ภายในหมู่บ้านโคกตาดทอง หมู่5จำนวน 2จุด บ้านป่าโจด หมู่4จำนว
9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว โดย ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กลุ่มแม่บ้านทำขนม
กลุ่มแม่บ้านทำขนม new
 
อ่านต่อ... 
 
นม UHT
นม UHT new
 
อ่านต่อ... 
 
นมพาสเจอร์ไรส์
นมพาสเจอร์ไรส์ new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS คลังข่าวมหาดไทย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พระราชกรณียกิจ คืนความสุขให้คนในชาติ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ศูนย์ดำรงธรรม 1567 กรมจัดหางาน กรมการปกครอง
สมุดภาพ Infographic ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สํานักงานราชกฤษฎีกา
ศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government thailand) กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย
สํานักงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
     
     
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบจองคิวนัดหมาย ติดต่อราชการ
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งการทุจริต
facebook
หนังสือราชการกรมสงเสริมการปกครอง
หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวีดิทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา